Postanowienia ogólne

1. Regulamin szkoleń, obowiązujący dla uczestników Konferencji oraz Warsztatów, określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Only FUTBOL - Stanisław Szpyrka.

2. Organizatorem SZKOLENIA jest ONLY FUTBOL - Stanisław Szpyrka, 33-331 Stróże 208, NIP - 7343443924, (zwany dalej: „Organizatorem”).

3. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w ustalonych przez Organizatora miejscach.

Zasady i warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami w Szkoleniach Only Futbol, mogą zostać wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem.

2. Każdy Uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu Only Futbol.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w SZKOLENIU może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej organizatora: onlyfutbol.com.pl/rejestracja

4. Warunkiem uczestnictwa w SZKOLENIU jest wypełnienie, a następnie odesłanie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty za szkolenie na rachunek bankowy Organizatora podany podczas rejestracji w terminie do trzech dni roboczych od daty zarejestrowania uczestnictwa na stronie internetowej: onlyfutbol.com.pl/rejestracja

Nr. konta ING: 88 1050 1722 1000 0092 6247 8598

Wpisując w tytule przelewu: "KONFERENCJA LUB WARSZTATY ONLY FUTBOL - IMIĘ I NAZWISKO". 

5. Wszelkie inne koszty podczas szkoleń, które nie zostały przedstawione (np. zakwaterowanie), uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

6. W przypadku nieobecności Uczestnika na Szkoleniu Only Futbol, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

7. Organizator może wystawić fakturę VAT za uczestnictwo w Szkoleniu Only Futbol w przypadku indywidualnej mailowej prośby uczestnika.

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku nieplanowanych zmian podczas Szkolenia Only Futbol (np. zmiana prelegenta z przyczyn niezależnych lub zmiana miejsca Szkolenia), uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia Only Futbol z przyczyn niezależnych.

3. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów lub wydatków, poniesionych przez Uczestnika Szkolenia Only Futbol.

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Organizator zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.), nie udostępniać danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione bądź zniszczone rzeczy Uczestników Szkoleń Only Futbol.

7. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek zniszczenia podczas Szkolenia Only Futbol.

8. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Only Futbol.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku w zakresie publikacji medialnych oraz publikacji na stronach internetowych i materiałach Organizatora.

Formularz kontaktowy