Regulamin 

Skills Camp Only Futbol

Postanowienie ogóle

1. Niniejszy Regulamin, obowiązujący dla uczestników obozu, określa zasady i warunki uczestnictwa w OnlyFutbol Skills Camp organizowanego przez Only FUTBOL.
2. Organizatorem obozu jest FUNDACJA ONLY FUTBOL, 33-331 Stróże 208, NIP: 7343591659, (zwany dalej: „Organizatorem”).
3. Obóz obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w ustalonych przez Organizatora miejscach.

Zasady i warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami w Skills Camp OnlyFutbol, mogą zostać wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem od 6 do 17 roku życia.
2. Każdy Uczestnik Obozu otrzyma profesjonalny sprzęt sportowy (2 koszulki, getry i spodenki).
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Skills Camp OnlyFutbol może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej organizatora: http://onlyfutbol.com.pl/rejestracja-zawodnika
4. Warunkiem uczestnictwa w Skills Camp OnlyFutbol jest wypełnienie, a następnie odesłanie formularza rejestracyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienie opłaty za obóz piłkarski w wysokości 1 690 zł (netto) na rachunek bankowy Organizatora podany podczas rejestracji w terminie do trzech dni roboczych od daty zarejestrowania uczestnictwa na stronie internetowej:
 http://onlyfutbol.com.pl/rejestracja-zawodnika
Nr. konta PKO: 83 1020 3453 0000 8902 0321 0119
Wpisując w tytule przelewu: "SKILLS CAMP ONLYFUTBOL - IMIĘ I NAZWISKO". 
5. W razie niedotrzymania w/w warunków Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania rezerwacji miejsca.
5. Wszelkie inne koszty podczas Obozu, które nie zostały przedstawione w regulaminie, uczestnik lub opiekun/Rodzic pokrywa we własnym zakresie.
6. W przypadku nieobecności Uczestnika podczas Obozu Skills Camp OnlyFutbol, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
7. Organizator może wystawić fakturę VAT za uczestnictwo w Skills Camp OnlyFutbol w przypadku indywidualnej mailowej prośby uczestnika.
8. Organizator zapewnia Uczestnikom Obozu  zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie podczas pobytu. 
9. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje na treningi. 
10. Organizator zapewnia Uczestnikom kadrę szkoleniową, opiekę pedagogiczną oraz medyczną.
11. Organizator zapewnia Uczestnikom zajęcia zajęcia teoretyczno- praktyczne oraz inne zajęcia rekreacyjne. 
12. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Obozu.
13. Każdy Uczestnik Obozu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Obozie, profesjonalne testy piłkarskie oraz indywidualny opis profilu zawodnika. 

Obowiązki uczestnika

1. Każdego Uczestnika obowiązuje dyscyplina, obowiązkowość, wysoka kultura osobista oraz zaangażowanie i aktywny udział we wszystkich zajęciach podczas trwania Obozu.
2. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń kadry Obozu a w przypadku niemożność wzięcia udziału w zajęciach zgłoszenia tego wcześniej u opiekuna grupy. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania punktualności oraz harmonogramu dnia i ciszy nocnej.
4. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o higienę osobistą oraz o porządek na obiektach sportowych i w każdym innym miejscu. 
5. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt treningowy. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie. 
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na obozie. 
7.Uczestnik Obozu nie może bez zgody trenerów opuszczać terenu ośrodka lub miejsca prowadzonych zajęć piłkarskich. 
8. Na Obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę Policji.
9. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie Obozu, w szczególności niestosowanie się do poleceń trenerów, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących: 
a. powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu.
b. wydalenie z Obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. 
O zastosowaniu środka dyscyplinującego, decyduje Kierownik Obozu. Kierownik Obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku nieplanowanych zmian podczas Skills Camp OnlyFutbol (np. zmiana trenera z przyczyn niezależnych lub zmiana miejsca zajęć sportowych), uczestnikowi, względnie rodzicowi lub opiekunowi nie przysługuje prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Obozu Skill Camp OnlyFutbol z przyczyn niezależnych (np. warunki atmosferyczne).
3. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów lub wydatków, poniesionych przez Uczestnika Obozu.
4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Organizator zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.), nie udostępniać danych osobowych Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione bądź zniszczone rzeczy Uczestników Obozu Skills Camp OnlyFutbol.
8. Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Only Futbol.
9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku w zakresie publikacji medialnych oraz publikacji na stronach internetowych i materiałach Organizatora.

OŚWIADCZENIE: 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Obozu Piłkarskiego Skills Camp OnlyFutbol i zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania.

..……..……………………                                                                                           ………………………….. 
 (Podpis uczestnika)                                                                                                    (Podpis Rodzica)

Formularz kontaktowy